Venstre - Så ved du, det bli'r til noget

Man kan ikke være enige om alt


Som borgmesterparti sætter Venstre dagsordenen i Glostrup. Og langt de fleste sager er der enighed om. Og det er vigtigt for os, at der i større sager – som måske strækker sig over flere år – er høj grad af enighed.

Det gælder f.eks. Bymidteprojektet, hvor borgmester John Engelhardt med god forhandlingsevne og stor fleksibilitet – fra alle partier – har fået hele Kommunalbestyrelsen med på både proces og indhold.

Budget 2017 var der enighed om mellem Venstre, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Kun SF stod udenfor – de mente ikke at have tilstrækkelige SF-aftryk. Hvor meget kan man forlange med kun 1 KB-medlem. Budget 2017 vedtaget 18-1.

Men vi er jo forskellige partier, og vi kan ikke være enige om alt. Her er nogle eksempler fra denne valgperiode 2014-2017, som kan illustrere uenighed mellem partierne – i store som små sager. Efter hvert punkt er henvisning til beslutningen i Kommunalbestyrelsen.

• Træfældning Eriksvej. Beboerne på Eriksvej havde nogle berettigede ønsker om at få fældet træerne på vestsiden, og det var Socialdemokraterne imod, selv om vi i stedet plantede tilsvarende på østsiden. Der var en del omtale i Folkebladet, og da sagen kom i KB ville Socialdemokraterne have sendt sagen tilbage til Miljø- og Teknikudvalget, da ”der er kommet nye oplysninger”. Det var der ikke – de havde bare ikke sat sig ordentligt ind i sagen. Venstre fastholder, at ”træer skal være til glæde for borgerne – ikke til gene” og sammen med DF vedtog vi fældning og genplantning 10-9. KB 9. april 2014.

• Lokal arbejdstidsaftale med lærerne. Enhedslisten og SF prøvede igen at få kommunen til at lave lokal arbejdstids-aftale med Glostrup Lærerforening. Nedstemt 10-2, idet Socialdemokraterne stemte blankt. De prøvede i stedet med et ændringsforslag at få aftale med både lærerne og pædagogerne. Kun de 7 Socialdemokrater stemte for – øvrige 12 stemte imod. Uenighed i rød blok. KB 14. maj 2014 og KB 9. september 2015.

• Parkeringskontrol. Parkering Nord står for kontrollen i Glostrup, og ved evaluering ønskede kun Socialdemokraterne ordningen standset. En socialdemokrat kom med udtalelser der dels viste, at han intet forstår omkring P-bøder og som dels gik imod hans egen gruppe. KB 10. september 2014.

• Udskoling. Rammer for udskolingstilbud blev drøftet i BSU 20. november 2014. Socialdemokraterne og SF kunne ikke blive enige. Efter forhandling med Socialdemokraterne blev der justeret, og kompromisforslaget blev vedtaget 17-2, idet SF og Enhedslisten fastholdt nogle forslag. Disse ændringsforslag fik 2 for, 10 imod mens Socialdemoraterne stemte blankt. Mærkværdigt, når man er med i et kompromis. KB 10. december 2014.

• Affaldsplan. Hvert 4. år skal kommunerne vedtage ny affaldsplan. Trods tidligere behandling stillede Socialdemokraterne ændringsforslag om at medtage bioaffald, at containere skal stå ½ meter fra skel og at renovationsbiler skal være el-drevne. SF foreslog, at der skal være mulighed for undervisning på genbrugspladsen. Alt blev nedstemt, og Venstre og Dansk Folkeparti vedtog Affaldsplanen. KB 21. januar 2015.

• Ekstra børnehaveklasse. Glostrup øger børnetallet, og et behov for 1 ekstra børnehaveklasse på Skovvangskolen blev vedtaget 11-7. Igen stemte Enhedslisten sammen med Venstre og DF. En række usandheder fra en socialdemokrat blev imødegået i notat, omdelt på mødet. KB 11. februar 2015.

• Lokalplan GL 18.1 Glostrup Hospital. Mens Letbanen bygges, kan der blive problemer med adgang til hospitalet. SF og Enhedslisten var imod midlertidige adgange i byggeperioden – de ønsker kun adgang via Ndr. Ringvej. KB 11. marts 2015.

• Nordvanghallen. Der bygges multihal ved Nordvangskolen til ibrugtagning i 2017. Socialdemokraterne og SF stemte imod med forskellige begrundelser på KB 13. maj 2015. Vedtaget 11-8 idet Enhedslisten stemte sammen med Venstre og Dansk Folkeparti. Efter udbud af hallen manglede 951 tkr., og Socialdemokraterne stemte som de eneste imod at bevilge det ekstra beløb. KB 14. september 2016. – I øvrigt stemte Socialdemokraterne og SF også imod Søndervanghallen og Ejbyhallen på KB 15. september 2010. Så må vi andre jo bygge haller til glæde for skolebørn og fritidsbrugere.

• Klage over politisk chikane. Socialdemokraterne har i årevis haft mulighed for at opbevare plakater og andet valgmateriale i et lokale på Søndervangskolen. Den mulighed ønskede Enhedslisten for alle partier. Da der kun er samme lokale – og man ikke kunne enes om at dele – blev lokalet frataget Socialdemokraterne, så ingen partier har depot. Det klagede de så over til Tilsynet – kaldte det politisk chikane. Tilsynet afgjorde, at der ikke var handlet imod ligebehandlingsprincippet. KB 7. oktober 2015.

• Flygtningepolitik. Folketinget vedtager retningslinjer for grænsekontrol mv og hvilke flygtninge, som kan få ophold i Danmark. I Glostrup foreslog Venstre en Flygtningepolitik, som angår de flygtninge, som har fået tildelt ophold i kommunen. Efter enkelte justeringer blev den vedtaget 16-3. Kun Dansk Folkeparti var imod. KB 11. maj 2016.

• Antal Børnehaveklasser. Forældre kan ønske, på hvilken skole, deres børn skal starte i børnehaveklassen. For skoleåret 2017/2018 vil alle forældre få deres ønske opfyldt, hvis vi opretter 10 klasser i stedet for 9. Vi ønsker tilfredse forældre, så de 10 klasser blev vedtaget 11-8 af Venstre, DF og Enhedslisten mens Socialdemokraterne og SF stemte imod. KB 18. januar 2017.

Copyright © 2005-2017 Leif Olsen · Webudvikling www.molnit.info